Navigation

Sürekli Devrim ve Geçiş Programı

"Devrim ve devrimci program anlayışı temelinde, Marksist hareketin tarihi içinde yaşanmış olan siyasal yaklaşım farklılıkları geçmişte kalmış konulardan ibaret değildir. Söz konusu saflaşmaların günümüze dek uzanan son derece önemli siyasal boyutları mevcuttur. Örneğin uzun yıllar boyunca dünya komünist hareketinin resmi temsilcisi olarak saltanat sürmüş bulunan Stalinizm, aslında Marksist sürekli devrim anlayışının inkârı üzerinde yükselen bir karaktere sahiptir. Bu bakımdan geçmişte Rus devrim sürecinde yaşanmış olan programatik ayrılıkların, bugünün benzer sorunlarına ışık tutan yönleriyle hatırlanmasında büyük yarar vardır."

Elif Çağlı, bu broşürde, sosyalist hareket içerisinde temel önemde bir tartışma konusu olan proleter devrim stratejisi ve program sorununu ele alıyor.


Sürekli Devrim Üzerine (Aralık 2009 - Ocak 2010)

Geçiş Sorunu ve Geçiş Programı (Ocak 2006)