Navigation

Bonapartizmden Faşizme

Olağanüstü Burjuva Rejimlerin Marksist Bir Tahlili

Elif Çağlı

Ağustos 2004

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM

Bonaparte’ın 18 Brumaire’i

1848: Fransa’da Parlamenter Cumhuriyet

Burjuvazi Gerekli Gördüğünde Parlamenter Rejimini Feda Eder

Bonapartizmi Yaratan Süreç

Küçük-burjuva Solun Kaypak Tutumu

Bonapartizm Kimin İktidarıdır?

Burjuvazinin Kendini Siyaseten Mülksüzleştirmesi

Olağanüstü Rejimler Yürütmenin Gücünü Mutlaklaştırır

Olağanüstü Rejimler Olağanüstü Koşulların Ürünüdür

Neden “Proleter Bonapartizmi” Olamaz?

İKİNCİ BÖLÜM

Faşizm: Finans Kapitalin Kanlı Diktatörlüğü

Lenin Dönemi Kominterninde Faşizm Sorunu

Devlet Tipi ve Devlet Biçimi Ayrımı

Bonapartizm ve Faşizm Ayrımı

Bonapartizm-Faşizm İlişkisi Şablonlara İndirgenemez

Faşizm Askeri Diktatörlük Biçimine Bürünemez mi?

İktidara Tırmanan Faşizm ve İktidarda Faşizm

Faşist İktidarın Kuruluşu

Faşist İktidarın Örgütlenişi

Faşist Baskının Derecesi

Faşizmin İdeolojisi

Faşizmin Sona Erişi (Yıkılış ya da Çözülüş)

Poulantzas’ın Faşizm Teorisi

Faşizme Karşı Mücadelede Doğru Tutum

Günümüzde Faşizm Tehlikesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bismarkçılık: Burjuva Düzenin Tepeden Kuruluş Biçimi

Burjuva Devrim ile Proleter Devrim Arasındaki Niteliksel Fark

Osmanlı’dan TC’ye: Tepeden Burjuva Devrim

Türkiye’deki Askeri Darbeler Gerçeğine Kısa Bakış

27 Mayıs 1960

12 Mart 1971

12 Eylül 1980

Sonuç

EK I

Faşist İktidarların Kuruluş ve Sona Erişlerine İlişkin Örnekler

İtalya ve Almanya

Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkelerinden Bazı Örnekler

Portekiz

Yunanistan

Brezilya

Uruguay

Arjantin

Şili

EK II

İspanya Dersleri