Navigation

Bonapartizmden Faşizme

Olağanüstü Burjuva Rejimlerin Marksist Bir Tahlili

Elif Çağlı

Ağustos 2004

Elif Çağlı bu kitapta Fransa'da Marx döneminde yaşanan Louise Bonaparte'nin 18 Brumaire deneyiminden Almanya'daki Bismarck dönemine, İtalyan ve Alman faşizminden İspanya ve Portekiz'e, Yunanistan'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan geniş deneyimleri göz önünde bulundurarak, burjuvazinin olağanüstü rejimlerinin biçimlerini ve evrimlerini, bu rejimlerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini ve değerlendirmenin hangi teorik-politik temellere dayanması gerektiğini ortaya koyuyor. Şüphesiz Türkiye deneyimi burada önemli bir sayfa oluşturuyor. Çağlı, Türkiye'deki burjuva rejimin kuruluş süreci ve sonraki evrimini, yaşanan darbeler ve bunların doğurduğu rejimlerin karakteri sorununu tartışarak, modern Türkiye tarihine ilişkin Marksist bir perspektif ortaya koyuyor.


İÇİNDEKİLER


Önsöz

1.Bölüm

Bonaparte’ın 18 Brumaire’i

1848: Fransa’da Parlamenter Cumhuriyet

Burjuvazi gerekli gördüğünde parlamenter rejimini feda eder

Bonapartizmi yaratan süreç

Küçük-burjuva solun kaypak tutumu

Bonapartizm kimin iktidarıdır?

Burjuvazinin kendini siyaseten mülksüzleştirmesi

Olağanüstü rejimler yürütmenin gücünü mutlaklaştırır

Olağanüstü rejimler olağanüstü koşulların ürünüdür

Neden “proleter Bonapartizmi” olamaz?

2.Bölüm

Faşizm: Finans kapitalin kanlı diktatörlüğü

Lenin dönemi Kominterninde faşizm sorunu

Devlet tipi ve devlet biçimi ayrımı

Bonapartizm ve faşizm ayrımı

Bonapartizm-faşizm ilişkisi şablonlara indirgenemez

Faşizm askeri diktatörlük biçimine bürünemez mi?

İktidara tırmanan faşizm ve iktidarda faşizm

Faşist iktidarın kuruluşu[67]

Faşist iktidarın örgütlenişi

Faşist baskının derecesi

Faşizmin ideolojisi

Faşizmin sona erişi (yıkılış ya da çözülüş)[81]

Poulantzas’ın faşizm teorisi

Faşizme karşı mücadelede doğru tutum

Günümüzde faşizm tehlikesi

3.Bölüm

Bismarkçılık: Burjuva düzenin tepeden kuruluş biçimi

Burjuva devrim ile proleter devrim arasındaki niteliksel fark

Osmanlı’dan TC’ye: tepeden burjuva devrim

Türkiye’deki askeri darbeler gerçeğine kısa bakış

27 Mayıs 1960

12 Mart 1971

12 Eylül 1980

Sonuç

EK I

İtalya ve Almanya

Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinden bazı örnekler

Portekiz

Yunanistan

Brezilya

Uruguay

Arjantin

Şili

EK II

İspanya Dersleri