Navigation

YÖK’e ve Kapitalizme Karşı Mücadeleye

Yazıcı içinYazıcı içine-postayla göndere-postayla gönder

Toplumu denetim altına alınmak isteyen burjuvazi, 12 Eylül faşist darbesiyle düzenin bütün kurumlarını yeniden şekillendirdi. Burjuvazinin gözünü diktiği yerlerden birisi de üniversitelerdi. Büyüyen işçi hareketi ile birlikte öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin eylemliliğinin akademik sorunların dışına taşarak sınıf hareketiyle ortaklaşması, işçilerle iç içe bir örgütlenme içine girilmesi burjuvazi için tehlikeliydi. Bu örgütlülüğün bozulması, öğrencilere burjuva ideolojisinin benimsetilebilmesi için ihtiyaç olan YÖK, 6 Kasım 1981’de kuruldu. YÖK kurulur kurulmaz hemen işine koyuldu. Devrimci, demokrat eğitim emekçilerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci de okuldan atıldı. Öyle ki bilim yuvası denilen üniversitelerde siyasi eylemlere katılmak, hatta o potansiyele sahip olmak dahi okuldan atılmak için yeterli bir sebep haline getirildi. YÖK’ün hedefi tekçi, resmi ideolojiyi benimseyen, toplumsal sorunlara duyarsız, sistem için bir tehlike olmayan, burjuva hayallerle dolu “eğitimli” nesiller oluşturmaktı. Burjuvazi bu saldırı hamlesi karşısında ciddi bir dirençle karşılaşmadığı için amacına büyük ölçüde ulaştı. Şu an üniversitelerdeki genel öğrenci profili, birbirlerinden not saklayan, rekabetçi, sertifika programlarında köşe kapmaca oynayan bir manzara sunuyor.

Kapitalist sistemde üniversitelerin varoluş amacı bu sisteme hizmet etmektir. Yani kalifiye elemanlar yetiştirmek, AR-GE çalışmalarını yapmak, sistemin içine girdiği bunalımlardan en az zararla çıkmasını sağlayacak insanlar yaratmak vb. Bizler bilimin ve üniversitelerin kapitalist sistemin bekasına değil, insanlığın toplumsal çıkarlarına hizmet etmesini istiyoruz. Bunun için örgütlenen, mücadele eden öğrencileri ve eğitim emekçilerini baskı altında tutan YÖK kaldırılmalıdır! Fakat tek başına YÖK’ün ortadan kalkması yeterli değildir. Sorunun asıl kaynağı kapitalist sistemdir. Bu yüzden kapitalist sistemi yıkacak olan tek devrimci sınıfa yani işçi sınıfına yönelmek, işçi sınıfıyla organik bağlar kurmak gerekmektedir. Öğrenci gençliğin kurtuluşu işçi sınıfından bağımsız olamaz. Bu yüzden bizler Marksist öğrenciler olarak diyoruz ki, yolumuz işçi sınıfının yoludur!