Navigation

Nisan 2003 tarihli yazılar

Sınıf Mücadelesinde İstanbul Sendikalar Birliği

Tarihten ders almasını bilmek gerekir. Rus işçileri en koyu gericilik, baskı ve açlık yıllarında iktidarı aldılar. Bunun için Rus işçilerine gerekli olan sadece Bolşevik Partisinin işçi sınıfının bağımsız çıkarlarını ısrarla savunmasıydı. Tarih bizlere, işçi sınıfına mücadele içinde sınanmış devrimci Marksistler önderlik ettiğinde, onun, değil sendika bürokratlarını, değil gerici Türk sermayesini, dünya sermayesini dahi yerle bir edecek cesareti, kararlılığı, bilinci göstereceğini 15-16 Haziranda, Paris Komününde, Ekim Devriminde defalarca göstermiş oldu.

1 Mayıs Düşüncesi İlerliyor

Emperyalizmin vahşi taşkınlıkları arasında, dünya proletaryasının bayramı yirmi dördüncü kez kutlanıyor. 1 Mayıs’ın kutlanması yolunda bir çağ açan kararın alınmasından bugüne kadar geçen çeyrek yüzyıl içinde meydana gelen olaylar, tarihin akışında önemli bir evreyi oluşturuyor. 1 Mayıs gösterileri ilk kez yapılmaya başlandığında, Enternasyonal'in öncüsü olan Alman işçi sınıfı da, aşağılık bir olağanüstü yasanın (Anti Sosyalist yasa) zincirlerini kırıyor ve özgür, yasal bir gelişme yoluna giriyordu.

Küba: Ulusal Devrimden Bürokratik Diktatörlüğe

İşçi sınıfı küçük-burjuvazi gibi, geçmişe özlem duyup sulu gözlerle, nostaljik iç çekişlerle, tarihin tekerleğini geriye döndürme savaşı veren bir sınıf değildir. İşçi sınıfı sosyalizm mücadelesinde tüm dünya kapitalizmini parçalamayı amaçlar. Onun kurtuluşu ne yerel ne ulusal ne de bürokratik diktatörlüklerdedir. İşçi sınıfının toplumsal kurtuluşu ancak ve ancak dünya üzerindeki tüm ulus-devletlere yani kapitalizme son vermekle mümkündür.

Doğu Sorunu Üzerine Tezler

Komintern’in Dördüncü Kongresi Tarafından Benimsenen

DOĞU SORUNU ÜZERİNE TEZLER

Kasım 1922

1 Mayıs'ta Alanlara!

Dünya işçi sınıfının bağrındaki 1 Mayıs ateşi 116 yıldır bir kor gibi yanıyor. Sınıf mücadelesinin bittiğini ilân etmek için tüm dünyanın burjuvaları neler yapmadılar ki. Ama işçiler bu 1 Mayısta da, dünyanın dört bir köşesinde kendi sınıflarının tarihsel mirasına sahip çıkarak alanları dolduruyorlar. İşçi sınıfı her yenilgiden sonra, Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğuyor. Burjuvaların korkusu bundan. Onların çığlıkları kendi korkularını bastırmak için karanlıkta ıslık çalanları andırıyor. Gelecek biz işçi sınıfınındır kardeşler, buna hiç kuşku yok!

Fransa: 12 Nisan Eylemi

Dünyanın her yerinde organize gerçekleşen savaş karşıtı eylemliliklerin biri de 12 Nisan'da, Paris'te, Place d'Italie'den başlayan yürüyüşle gerçekleşti. Geçen eylemlere oranla katılım oranının azlığı dikkat çekti (15 bin).

Marksizm ve Antropoloji: Engels’i Savunurken

Bilimsel çalışmanın tüm alanlarında olduğu gibi, antropoloji ekolleri arasında da geçmişin nasıl yorumlanması gerektiği konusunda bir yöntem çatışması söz konusudur...

Savaşta İlk Zayiat: Gerçekler

Bütün bu gelişmelerin sınıfsal çelişkileri de gizleyecek bir Arap milliyetçiliğine yol açma riski oldukça fazla. Fakat ne yazık ki gerçek bir Marksist önderlik altında yürümeyen her kurtuluş savaşı bu riski daha baştan taşır. Kitleler, yıllardır zulmüne uğradıkları diktatörlerin gerçek yüzünü, işgalci orduların sisi dumanı arasında kaybediverirler. İşçi sınıfının ve emekçi kitlelerin savaşın yarattığı bu toz duman ortamında gerçek kurtuluş yolunu bulabilmesini ve hem kendi diktatörlerine hem de işgalci emperyalizme karşı doğru bir savaş yürütebilmelerini sağlayacak olan, Marksist bir önderlikten başkası olamaz.

Ulusal Sorun Üzerine Perspektifler

Troçki'nin Ulusal Sorun üzerine seçme yazıları.

Küreselleşme: Altı Soru, Altı Cevap

İspanya Öğrenciler Sendikasının, kapitalist küreselleşme karşıtı harekete ilişkin hazırladığı eğitim broşürü.

Komünist Manifesto'nun 1997 Baskısına Önsöz

Komünist Manifesto’nun yeniden yayınlanması, ilk bakışta açıklanmaya muhtaç görünebilir. Neredeyse 150 yıl önce yayınlanmış bir kitabın yeniden yayınlanmasına neden gerek olsun ki? Oysa gerçekte Manifesto, en modern kitaplardan biridir. Bu önermenin doğruluğu kolayca gösterilebilir.

Bir Kez Daha “Marksizmin Krizi” Üzerine

Eski güzel günlerde, insanlar Marksizmin krizine atıfta bulunurlarken, Marx’ın gerçeklerin sınavından geçemediği iddia edilen bazı özgül önermelerini düşünürlerdi: Sınıf mücadelesinin keskinleşmesi teorisi, söz

Fransa'da Grev

Emperyalistler bir yandan kan dökerken bir yandan da işçi sınıfının kazanımlarını gasp etmeyi amaçlıyor.

Savaşı durdurabilecek tek güç örgütlü işçi sınıfıdır!

Irak’ta Savaşa Hayır Koordinasyonu’nun “Savaşa Karşı İstanbul Buluşması” adı altında düzenlediği mitinge katılmak üzere pazar sabahı erken saatte yola koyulduk.

Ne Yapmalı

Mevcut Durum ve Marksistlerin Görevleri

Kapitalizmin devrimci yıkılışı ve işçi sınıfının iktidara gelmesi için bütün nesnel koşullar olgunlaşıyor. Önemli ülkelerin sadece birinde kazanılacak zafer dahi, bütün durumu dünya ölçeğinde, 1917 Kasımında dünyayı sarsan on günden çok daha etkili bir şekilde değiştirecektir. Eksik olan öznel faktördür: devrimci parti ve önderlik. Bu yüzden en acil görev, devrimci güçleri gerçek bir Marksist ve Leninist program temelinde dünya ölçeğinde inşa etmektir.

6 Nisan Mitinginden İzlenimler

Savaş Karşıtı Platformun "Savaşa Karşı İstanbul Buluşması" adıyla organize ettiği miting 6 Nisan Pazar günü saat 12'de Çağlayan'da gerçekleştirildi.

"YA SOSYALİZM YA BARBARLIK"

"Irak'ta başlayan savaş göçmen kuşları ürküterek erken göçe zorladı."

Uluslararası hukuk ve sonrası

Irak'ta emperyalist operasyon tüm şiddetiyle devam ediyor. Bu savaş bize pek çok şey öğretiyor aynı zamanda.

Vietnam Korkutmaya Devam Ediyor Hâlâ

Emperyalist güçlerin bölgede hedeflerine ulaşamaması ve hatta askeri hedeflerine planladıklarından daha geç ulaşmaları, ABD emperyalizmine karşı dünya çapında gelişen tepkinin daha da güç kazanması, dünya işçi sınıfının kendine güveninin daha da artması anlamına gelecektir. Evet, ABD burjuvazisi Vietnam sendromundan kurtulabilmiş değil. Bu sendromu tam bir paniğe çevirmek biz dünya işçi sınıfının elindedir. Ne var ki, bu sonucun elde edilebilmesi için, başta Amerikan işçi sınıfı olmak üzere dünya işçi sınıfının savaşa karşı mücadeleyi kendi sınıf mücadelesinin bir parçası olarak örgütlemesi, ona önderlik edebilmesi gerekir. Bu ise kaçınılmaz olarak bir kez daha işçi sınıfının uluslararası devrimci bir siyasal önderliğe olan ihtiyacının altını çizmemizi gerektiriyor.

Ulusal Sorun Üzerine Perspektifler

Dördüncü Dünya Kongresinin Fransız Sorunu Üzerine Kararı

2 Aralık 1922

[Parça]

Ulusal Sorun Üzerine Perspektifler

Uluslararası Durum ve Komintern’in Görevleri Üzerine Üçüncü Dünya Kongresinin Tezleri


4 Temmuz 1921’de yapılan Altıncı Oturumda oybirliğiyle kabul edilmiştir.

4 Temmuz 1921

[Parça]

Ulusal Sorun Üzerine Perspektifler

Fransız Komünist Partisi Toplantısına Mektup

13 Eylül 1922

[Parça]

Ulusal Sorun Üzerine Perspektifler

Rus Komünist Partisi On İkinci Kongresinin Görevleri

5 Nisan 1923

[Parça]

Ulusal Sorun Üzerine Perspektifler

Fransız Komünist Partisi İçin Militan Bir Eylem Programı

5 Aralık 1922

[Parça]

Ulusal Sorun Üzerine Perspektifler

Katalan Federasyonu

23 Nisan 1931

Üçüncü Kongrenin Temel Dersi

Sınıflar üretimde kök salmışlardır. Sınıflar, emeğin toplumsal örgütlenme sürecinde gerekli bir rolü yerine getiriyorlarsa yaşamlarını sürdürebilirler.

Mobilise against imperialist war and capitalism!

The trade unions cannot be surrendered into the hands of the bureaucrats, particularly at such a crucial time. The unions can undertake very important functions when there is a wave of struggles that rises from the rank and file of the working class. Look at the deep discontent that is simmering among the rank and file of the workers' unions. Listen to the voice of militant workers and shop stewards who are try to give a fighting lead in the various union branches. Forward to the class struggle against the imperialist war! No room for pessimism; mobilise in the struggle against the imperialist war and this condemned capitalist order!