Navigation

Aklın İsyanı

Marksist Felsefe ve Modern Bilim

Alan Woods - Ted Grant

Mayıs 1995

İÇİNDEKİLER


Hannes Alfvén'in Anısına

Türkçe Basıma Önsöz

Yazarların Önsözü

BİRİNCİ KISIM: AKIL VE AKILDIŞI

1. GİRİŞ

Bilincin Geriden Gelmesi

“Akıl Akıldışı Olur”

Bilim ve Toplumun Krizi

2. FELSEFE VE DİN

Felsefeye İhtiyacımız Var mı?

Dinin Rolü

İşbölümü

Materyalizm ve İdealizm

3. DİYALEKTİK MATERYALİZM

“Her Şey Akar”

Nicelik ve Nitelik

Mendeleyev’in Periyodik Tablosu

Faz Geçişleri

Organik ve İnorganik

Bütün ve Parça

Karmaşık Organizmalar

Devrimin Moleküler Süreçleri

Karşıtların Birliği ve Karşılıklı İç İçe Geçişi

Pozitif ve Negatif

Nükleer Fisyon

Karşıt Kutuplar?

Yadsımanın Yadsınması

Kapital’in Diyalektiği

4. MANTIK VE DİYALEKTİK

Kıyas Nedir?

Mantık Nasıl Düşünüleceğini Öğretir mi?

Özdeşlik Yasasının Sınırları

Mantık ve Atomaltı Dünya

Modern Mantık

İKİNCİ KISIM: ZAMAN, UZAY VE HAREKET

5. FİZİKTE DEVRİM

Dalga mı Parçacık mı?

Kuantum Mekaniği

Maddenin Yok Oluşu mu?

"Maddenin Tuğlaları"?

6. KESİNSİZLİK ve İDEALİZM

Kesinsizlik İlkesi

Öznelciliğe Karşı Nesnellik

Nedensellik ve Tesadüf

Mekanizm

19. Yüzyıl

Öngörü Mümkün mü?

Zorunluluk ve Rastlantı Konusunda Hegel

Determinizm ve Kaos

Marksizm ve Özgürlük

7. GÖRELİLİK TEORİSİ

Zaman Nedir?

Zaman ve Felsefe

Newton ve Hegel

Görelilik

Genel Görelilik Teorisi

Şeyler Arasındaki İlişkiler

Zamanın Ölçülmesi

Çözümlenmemiş Problem

İdealist Yorumlar

Mach ve Pozitivizm

Boltzmann ve Zaman

Görelilik ve Kara Delikler

8. ZAMAN OKU

Termodinamiğin İkinci Yasası

Kaostan Çıkan Düzen

9. BÜYÜK PATLAMA

Kozmoloji

Doppler Etkisi

Teori Nasıl Evrildi

“Şişme” Teorisi

Karanlık madde?

İmdada Yetişen Nötrino

Sürekli Baş Ağrıları ya da Hubble Sıkıntısı

Büyük Çatırtı ve Süper Beyin

“Plazma Evren” mi?

Einstein ve Büyük Patlama

Nötron Yıldızları

Stephen Hawking

Tekillikler Mevcut Mu?

Boş Bir Soyutlama

Boşluktaki Düşünceler

Güneş Sisteminin Kökenleri

ÜÇÜNCÜ KISIM: YAŞAM, AKIL VE MADDE

10. JEOLOJİNİN DİYALEKTİĞİ

Wegener’in Teorisi

Levha Tektoniği Nedir?

Dağların Oluşumu ve Depremler

Yeraltı Süreçleri

11. YAŞAM NASIL ORTAYA ÇIKTI

Oparin ve Engels

Yaşam Nasıl Ortaya Çıktı

Yaşamın Devrimci Doğuşu

İlk Yaşam Formları

Fotosentez ve Eşeyli Üreme

Kambriyen Patlama

Bitkiler ve Hayvanlar

Kitlesel Tükenişler

12. İNSANIN DEVRİMCİ DOĞUŞU

Dinozorlar Çağı – Mezozoik (250-65 milyon yıl önce)

Dinozorlar Neden Ortadan Kayboldu?

Kozmik Terörist – ya da Bir Hipotez Nasıl Kurulmamalı

İnsanın Devrimci Doğuşu

Alet Yapmanın Rolü

Toplumsal Örgütlenme

İnsan Gelişimi Üzerine Hipotezler

Engels ve İnsanın Kökenleri

İnsansı Maymunlar Alet Yapabilir mi?

İnsanlar ve Dil

13. AKLIN DOĞUŞU

Beyin Bulmacası

Akıl – Bir Makine mi?

Beyin Nedir?

Beynin Evrimi

Konuşmanın Önemi

Dil ve Çocuğun Düşüncesi

Gözler, El ve Beyin

Vigotski ve Piaget

Dilin Doğuşu

Düşüncenin Toplumsallaşması

14. MARKSİZM ve DARVİNCİLİK

Darwin’in Tedriciliği

İlerleme Yok mu?

Marksizm ve Darvincilik

Darwin ve Malthus

Toplumsal Darvincilik

15. BENCİL GEN?

Genetik

Genler ve Çevre

“Zekâ” ve Genler

IQ Testi

Öjenik

Suç ve Genetik

Irkçılık ve Genetik

Bencil Gen

Genetiğin Geleceği

DÖRDÜNCÜ KISIM: KAOSTAN ÇIKAN DÜZEN

16. MATEMATİK GERÇEĞİ YANSITIR MI?

Matematikteki çelişkiler

Sonsuz var mı?

Kalkülüs (Hesap)

Matematikte Kriz

Kaos ve Karmaşıklık

Mandelbrot Fraktalları

Nicelik ve Nitelik

17. KAOS TEORİSİ

İşbölümü

Kaos ve Diyalektik

18. BİLGİ TEORİSİ

Bilimsel Yöntem Nedir?

Ampirizmin Sınırları

Diyalektiğe Karşı Önyargı

Stalinist Karikatür

19. YABANCILAŞMA ve İNSANLIĞIN GELECEĞİ

Çıkmaz Sokaktaki Kapitalizm

Çelişkiler Sürüyor

İşsizlik Kırbacı

Yabancılaşma

Marx ve Yabancılaşma

Ahlâk

Sınırsız Olanaklar

Geleceğe Dönüş mü?

Sosyalizm ve Estetik

“Düşünenler” ve “Uygulayanlar”

İnsanlık ve Evren

KAYNAKÇA