Navigation

Aralık 2006 tarihli yazılar

Modernleşen Despotizmin Sivilleşme Sancısı /10

Mehmet Sinan'ın çalışmasının 10.bölümünü yayınlıyoruz.

Geçici İşçilik Sorununda Saldırının Yeni Adı: “657 4-B”

Son günlerde kamuoyunda geçici işçilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili tartışmalar oldukça yoğunlaştı. Haziran ayında hükümetin gündemine giren geçici işçilerin kadroya geçirilmesi meselesi, son birkaç haftadır geçici işçilerin bir kısmının “657 4-B”ye tâbi kılınmasının planlandığının ortaya çıkmasıyla farklı bir boyut kazandı.

Tehlikeli Bir Eğilim: Oportünizm

Marksist literatürde sıkça kullanılan kavramlardan biri olan oportünizm kelime karşılığıyla fırsatçılık anlamına geliyor. Fırsatçı yaklaşımların özellikle kapitalist toplumda yaşamın çeşitli alanlarında ve çeşitli biçimlerde karşımıza çıkan son derece yaygın bir eğilim oluşturduğunu biliyoruz. Siyasi mücadele söz konusu olduğunda da, oportünizm, aslında burjuva partilerden sol örgütlere dek tüm siyasi yapılanmalar içinde karşılaşılabilecek olan, ilkesiz ve hep kendi çıkarına yontan fırsatçı politika tarzını anlatıyor.

Mikro Kredi ve Makro Yalanlar

kapitalist üretim ilişkileri içerisinde görünüşte tüm insanlığın zenginliği olarak üretilen, gerçekte ise bir avuç mülk sahibinin sermayesi olarak büyüyen zenginliğin kaynağı da, milyarlarca emekçinin yoksulluğunun kaynağı da, ücretli emek ve sermaye sistemidir. İşgücünün işçinin hayatta kalmak için satmak zorunda kaldığı bir meta olduğu bu sömürü sistemine son verilmedikçe, toplumun bir kutbunda muazzam bir zenginliğin, diğer kutbunda ise ister mutlak ister göreli anlamda olsun yoksulluğun, yoksunluğun ve sefaletin birikmesi kaçınılmazdır.

Sendika Bürokratları Asgari Ücretliyi Yine Allaha Emanet Edecek!

İşçiler kendilerini ilgilendiren böylesi yakıcı sorunlar karşısında sendika bürokratlarından, hükümetten ve patron temsilcilerinden medet ummak yerine mücadeleye atılmalıdır. İşyerlerinden başlayan ve yükselen militan bir sınıf mücadelesi örgütlenmeksizin asgari ücret tespitinde hiçbir zaman tablo değişmeyecektir. Asgari ücretle ilgili beklentiler, örgütlülük ve mücadeleyle bütünleşmeden asla hayata geçemeyecektir.

Komploculuk ve Komplolar

Hem komploların varlığına karşı hem de bunları abartma ya da küçümseme şeklindeki eğilimlere karşı uyanık olmak gerekiyor. İçine girmiş olduğumuz yeni dönemin özünde bir emperyalist savaş konjonktürü olması bu konudaki bilinç açıklığının önemini artırmaktadır. Hem Şemdinli örneğinde olduğu gibi manipülasyon amaçlı komplolara, hem de “dış güçlerin komploları”ndan dem vurup işçi sınıfını çeşitli türden milliyetçi gerici amaçlara alet etmek isteyenlere karşı özellikle uyanık olmak gerekiyor.

Çin’de İşçi Hakları

Yeni yeni uyanmakta olan Çinli işçilerin son yıllarda yoğunlaşan mücadeleleri tüm dünya işçi sınıfı açısından büyük önem taşıyor. Çünkü Çin işçi sınıfı dünya işçi sınıfının en büyük parçası ve dünyanın her yerindeki patronların gözdesi konumunda. Dünyadaki üretimin büyük bir hızla Çin’e kayması nedeniyle Çinli işçilerin mücadelesi tüm dünyadaki işçiler için özel bir önem kazanmaktadır ve bu mücadele yaygın, militan ve etkili bir yükseliş halini aldığı ölçüde tüm dünya işçileri için yeni bir ilham kaynağı olacaktır.

Aklın İsyanı

9. BÜYÜK PATLAMA


Kozmoloji

Diyalektik düşünmeye alışkın olmayan birçok insan için sonsuzluk fikrini kabul etmek zordur.

Aklın İsyanı

8. ZAMAN OKU


Termodinamiğin İkinci Yasası

“Dünya sona erer böyle

Bir patlamayla değil iniltiyle.”

Aklın İsyanı

7. GÖRELİLİK TEORİSİ


Zaman Nedir?

Çok az sayıda düşünce insan bilincine zaman kadar derin bir şekilde nüfuz etmiştir.

Aklın İsyanı

6. KESİNSİZLİK ve İDEALİZM


Kesinsizlik İlkesi*

Evrensel bir teori olarak Newton mekaniğinin gerçe

Aklın İsyanı

5. FİZİKTE DEVRİM


İki bin yıl önce, Öklid geometrisinin evrenin yasalarını bütünüyle kapsadığı düşünülürdü. Söylenecek daha fazla bir şey yoktu. Her dönemin yanılsamasıdır bu.

Aklın İsyanı

4. MANTIK VE DİYALEKTİK


İnsanların, uzun bir toplumsal evrim sürecinin ürünü olan mantıksal düşünme yetenekleri, biçimsel mantığın icadından, binlerce değil, milyonlarca yıl önce gelir. Locke bu düşünceyi daha 17.

Kapitalizmde sorunlar biter mi?

Gündelik yaşamımızın içinde bin bir sorunla karşılaşıyoruz. Hepsini çözmeye çalışırken, sorunların içinde kaybolup gidiyoruz. Çünkü kapitalist sistem durmadan sorun üretmeye devam ediyor.

Aklın İsyanı

3. DİYALEKTİK MATERYALİZM


“Panta cwrei, oudei menei.”

“Her şey akar, hiçbir şey durmaz.”

(Herakleitos)

Aklın İsyanı

2. FELSEFE VE DİN


Felsefeye İhtiyacımız Var mı?

Biz başlamadan önce, siz şunu sorma isteği duyuyor olabilirsiniz: “Eee, ne olmuş yani?” Bilimin ve felsefeni

Aklın İsyanı

1. GİRİŞ


Çok derin bir tarihsel değişim döneminden geçiyoruz. Kırk yıl süren emsalsiz ekonomik büyüme döneminin ardından, piyasa ekonomisi kendi sınırlarına ulaşıyor.

Aklın İsyanı

Yazarların Önsözü

“Avrupa’da bir heyulâ kol geziyor.”

(Komünist Manifesto)

Aklın İsyanı

Türkçe Basıma Önsöz

Aklın İsyanı’nın Türkçe basımını büyük bir mutlulukla selamlıyorum.

Aklın İsyanı

Hannes Alfvén’in Anısına

Bu kitabın basıma gönderilmesinden kısa bir süre önce, Nobel ödülü sahibi İsveçli fizikçi Hannes Alfvén’in üzücü ölüm haberini aldık.

Marksizmin Işığında

Kaynakça

Berkes, Niyazi, Türkiye İktisat Tarihi, c.1, Gerçek Yay., Nisan 1972

Buharin, N., Dönüşüm Döneminin Ekonomisi, Pencere Yay., Ekim 1989

Marksizmin Işığında

Tarihsel Deneyimden Çıkan Sonuçlar

1. Marksist teorinin öngördüğü gibi, yaşanan tarihsel deneyimler de şu gerçeği ortaya koymaktadır: Proletaryanın toplumsal devriminin ilerleyebilmesinin tek yolu, iktidarı fetheden prolet

In the Light of Marxism

XI. The Conclusions Drawn from the Historical Experience


1. The historical experience proved what the Marxist theory anticipated: that there is no other way than the fight of the proletariat in power to ensure the perpetuation of revoluti

Marksizmin Işığında

Olayların Anlattıkları

Stalinist bürokrasilerin “sosyalizm” olarak lanse ettikleri, gerçekte ise devlet mülkiyetine dayalı bürokratik kumanda ekonomilerinin, süreç içinde gelişme potansiyellerinin sınırına dayanıp tıkanmaları k

In the Light of Marxism

X. What Events Say


It is inevitable for the bureaucratic command economies based on state property, though they are presented as “socialism” by the Stalinist bureaucracies, to come to a halt exhausting with time their

Marksizmin Işığında

SSCB Üzerine Farklı Görüşler

Troçki’nin çözümlemelerinden farklı olarak, Sovyetler Birliği’nde bürokrasinin ayrıcalıklı bir kast olmayıp, yeni bir egemen sınıf oluşturduğu tezi çok sayıda yazar tarafından ele alınmış ve incelenmiştir

In the Light of Marxism

IX. Different Views on the USSR


As distinguished from Trotsky’s analyses, many writers dwelled on and searched into the thesis that the bureaucracy in the Soviet Union was not a privileged caste but a new dominant cla

Marksizmin Işığında

“Devlet Kapitalizmi” Teorisinin Eleştirisi

Öncelikle “yozlaşmış işçi devleti” tanımını irdelemek isteyişimizin nedeni, Troçki’nin henüz yeterince netleştiremeden bıraktığı, ölümü nedeniyle yarım kalmış olan ve hatalı yönlerinden arındırılması gere

In the Light of Marxism

VIII. Critique of the Theory of “State Capitalism”


We thought it was necessary to give priority to the thesis of “degenerated worker’s state” in our investigation as Trotsky could not find the chance to complete his analyses which must have been cle

In the Light of Marxism

VII. Freezing Trotsky’s Analyses


The idea that predominates the views of Trotsky when he made his assessments on the fate of the Soviet Union can be summarised as follows: when a proletarian revolution that has failed to proceed on

Marksizmin Işığında

Troçki'nin Çözümlemelerinin Dondurulması

Sovyetler Birliği’nin kaderine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, Troçki’nin görüşlerine egemen olan düşünce şöyle özetlenebilir: Uluslararası arenada ilerleyemeyen ve ulusal sınırlar içinde tecrit olan

Marksizmin Işığında

SSCB Üzerine Troçki'nin Görüşleri

Sovyet devletinin bürokratlaşmasının giderek büyüyen bir tehlike olmakla kalmayıp, artık yerleşik bir olgu, Stalinist aygıtın egemenliğinde ifadesini bulan bir gerçeklik olduğunu izleme ve bu durumdan son

In the Light of Marxism

VI. Trotsky’s Views on the USSR


Lenin could not have the chance to follow and draw conclusions from the bureaucratisation of the Soviet state when it developed from a growing danger into an established fact which was then a realit

In the Light of Marxism

V. The “Transition Period” Ceases to Exist Under Bureaucratic Dictatorship


A socio-economic formation which takes shape under the command of a bureaucratic state -like the one in the Soviet Union- is a phenomenon that has nothing in common with the transition period from c

Marksizmin Işığında

Bürokratik Diktatörlük Altında “Geçiş Dönemi” Son Bulur

Sovyetler Birliği’nde olduğu gibi, bürokratik devletin kumandası altında oluşmuş bir sosyo-ekonomik formasyon, kapitalizmden komünizme geçiş dönemiyle hiçbir ilgisi olmayan ve tamamen kendine özgü karakte

In the Light of Marxism

IV. The Fate of the Isolated Revolution


The Birth of Worker’s Soviets’ State with the October Revolution of 1917

The dictatorship of the proletariat is based on direct domination of the proletariat organised in so

Marksizmin Işığında

Yalnız Kalan Devrimin Kaderi

1917 Ekim Devrimiyle İşçi Sovyetleri Devletinin Doğuşu

Proletarya diktatörlüğü, sovyetler, konseyler biçiminde örgütlenmiş proletaryanın doğrudan egemenliğine dayanır.

Marksizmin Işığında

Geçiş Dönemi: Devrimci Dönüşümler Dönemi

Marx, Gotha Programının Eleştirisi’nde, kapitalizmden komünizme geçiş sorununa şu ünlü satırlarıyla değinir:

In the Light of Marxism

III. The Transition Period: A Period of Revolutionary Transformations


Marx deals with the problem of transition from capitalism to communism in the Critique Of The Gotha Programme with the following well-known lines:

In the Light of Marxism

II. The Question of State in Marxism


The Historical Course of State

On the subject of the evolution of human society and the formation of state there had been a commonly shared

Marksizmin Işığında

Marksizmde Devlet Sorunu

Devlet Olgusunun Tarihsel Serüveni

Marx ve Engels’in tarihsel maddeciliği bilimsel bir teori olarak geliştirmelerinden önce, “insan toplumlarının evrimi ve devletin oluşumu” konusund

In the Light of Marxism

I. The Historical Mission of The Proletariat

For humankind to emancipate from the exploitation and oppression created by class society, be his own master, save nature from the destructive effects of capitalism and put it in harmony with his long ter

Marksizmin Işığında

Proletaryanın Tarihsel Misyonu

İnsanın sınıflı toplumların yarattığı sömürü ve baskılardan kurtuluşu, kendi kendisinin efendisi olabilmesi, doğayı kapitalizmin yıkıcı etkisinden kurtarıp uzun vadeli çıkarlarıyla uyumlu biçimde egemenli

In the Light of Marxism

Introduction

History is nothing but the acts of human beings to reach their objectives.

Karl Marx

Marksizmin Işığında

Giriş

Tarih, insanların amaçlarına ulaşmak üzere giriştiği faaliyetlerden başka bir şey değildir.

Marksizmin Işığında

Önsöz

In the Light of Marxism

Author’s Foreword


In 1991 when I wrote this work my main aim was on the one hand to investigate a socio-economic fact which put its stamp on history for a period of over seventy years and on the other hand to express

In the Light of Marxism

Publisher’s Introduction


This book was written about ten years ago and presented to the discussion platform of revolutionary Marxists.

Marksizmin Işığında

Sunuş


Bu kitap yaklaşık on yıl önce kaleme alınmış ve devrimci Marksistlerin tartışma platformuna sunulmuştu.

Avrupa Birliği Sorununda Marksist Tutum

Avrupa Birliği'nin Gerçek Niteliği Teşhir Edilmelidir

AB ve barış içinde kapitalist gelişme düşü

Liberaller ve onların Marksizm yağına bulanmış sol çeşitlemeleri, AB emperyalizmini ABD emperyalizmi karşısında bir demokrasi ve barış seçe

Avrupa Birliği Sorununda Marksist Tutum

Avrupa Birliği Gerçeği

Emperyalist birlikler kalıcı olamaz

20. yüzyılın başlangıcından bu yana çeşitli düzeylerde emperyalist birlikler oluşmuştur ve bu tür birliklerin oluşması bugün de pekâlâ mümkündür.

Avrupa Birliği Sorununda Marksist Tutum

“Avrupa Birleşik Devletleri” mi?

Kapitalistlerin “Avrupa Birleşik Devletleri” düşü

Son yıllarda gerek burjuva ve gerekse sol çevrelerde yürümüş olan Avrupa Birliği konulu tartışmalar hakkında doğru yorum