Navigation

Temmuz 2006 tarihli yazılar

TED GRANT’ın Ardından

94 yaşında yaşama veda eden Ted Grant’ın ölüm haberini almış bulunuyoruz. İşçi sınıfının kurtuluşu için yürütülen mücadelede uzun yıllar boyunca dimdik ayakta kalan Ted’i son kez sevgiyle kucaklıyoruz. Türkiye’de, insanlık açısından anlamlı bir ömür sürdüren sevgili insanlar için söylediğimiz bir söz vardır: “Ağaçlar ayakta ölür!”

Latin Amerika’da “Kurtarıcılar” ve Caudillolar

Dünya sosyalist basını şöyle bir incelendiğinde görülecektir ki büyük bir çoğunluğu Latin Amerika’da “devrim”den ve “21.yüzyılın sosyalizmi”nden söz etmektedir. Özellikle Venezuela üzerine kitaplar yayınlanıyor, dergiler Latin Amerika’yı dosya konusu yapıyor, edebiyat dergileri “devrimin” kültürel dönüşümlerinden söz ediyor, “devrimi” anlamak üzere kıtaya geziler düzenleniyor ve konferanslar veriliyor. Kısacası dünya sosyalist hareketinin büyük çoğunluğu ortada bir proleter devrim ve bir işçi iktidarı olmamasına karşın kendini “devrim”e kaptırmış bulunuyor!

Profesyonel Spor: Kitlelerin Afyonu, Kapitalistlerin Bacasız Fabrikası

Kapitalist sistemde burjuvazi bir yandan işçi sınıfını her gün sömürebildiği kadar sömürürken, diğer yandan ertesi gün sömürüyü nasıl arttırabileceğini, yani nasıl daha fazla kâr elde edebileceğini hesap etmeyi de ihmal etmez. Kapitalizm özü itibariyle kâra dayalı bir sistemdir ve kapitalistlerin bu düzen içerisinde gerçekleştirdikleri her faaliyetin temel amaç ve nedeni kâr etmektir. Bu sanatta da böyledir, sporda da, bilimde de! Kapitalistler gölgesini satamadıkları ağacı bile keserler! Kapitalizmde bilim daha fazla kâr elde edebilmek; spor şovenizm ve pasifizm yaratmak; sanat ise kitlelerin bilincini burjuva ideolojisiyle bulandırmak için kullanılır.

Kapitalizmde Yoksulluk Bolluğun Kendisinden Doğar

Kapitalist üretim toplumun ihtiyacı gözetilerek değil, sadece daha fazla kâr elde etmek amacıyla gerçekleştirilir. Kapitalist toplumda pek çok ürün kapitalistlerin satabileceklerinden çok daha fazla üretildiği ve bunlara ihtiyacı olan yüz milyonlarca yoksul insan bulunduğu halde, bu ürünler onlara dağıtılmayıp imha edilir. “Uygarlıkta yoksulluk bolluğun kendisinden doğar.” Kapitalizm böylesine akıldışı bir sistemdir. Oysa işçi iktidarı altında, merkezi olarak örgütlenen işçi konseyleri, hangi ürünün ne kadar üretileceğine tüm nüfusun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak karar verecek, bunu planlayıp hayata geçirecektir.

Sivas Katliamı, Alevilik ve Laiklik Üzerine

Çağımızın tek tutarlı devrimci öğretisi Marksizmdir ve Alevi işçi ve emekçiler için olduğu gibi tüm dünyadaki işçi ve emekçilerin kurtuluş mücadelesinin bayrağı da Marksizmdir. Dolayısıyla Alevi işçi ve emekçiler için mücadelenin gerçek adresi de devrimci işçi hareketinin safları olmak durumundadır. Onların gerçek “can”ları ya da musahipleri, Alevi patronlar ya da devlet aygıtının yüksek katlarındaki Aleviler değil, Sünni olsun olmasın diğer işçilerdir. Burjuvayı ve işçiyi Alevi kimliğinin çatısı altında “gelin canlar bir olalım” çağrısıyla birleştirmeye çağırmak, Alevi işçiyi sınıf işbirliği bataklığına sürüklemektir. Bugün Alevi işçi için “gelin canlar bir olalım” çağrısının karşılığı devrimci proletaryanın ”bütün dünyanın işçileri birleşin” şiarı, “can”ın karşılığı da “sınıf kardeşi” ya da “yoldaş” olmak durumunda değil mi?

Çeçenlerin Bitmeyen Trajedisi

Kuzey Kafkasya, tıpkı Balkanlar gibi, küçük halklardan oluşan çok parçalı bir yapıya sahiptir. Bu coğrafyanın da, halkların iç içe geçmişliği nedeniyle etnik temele göre kesin sınırlarla ayrılması son derece güçtür. Gerek eski Yugoslavya topraklarında yaşanan kanlı çatışmalar, gerek bin bir parçaya bölünen Kafkaslar’ın ve özel olarak Çeçenistan’ın durumu, özellikle bu tür bölgelerde halkların barış ve güven içinde yaşayabilmelerinin tek yolunu gösteriyor. Bu yolun, proleter devrim sayesinde gönüllülük temelinde kurulacak ve son derece demokratik bir işleyişe sahip olacak bir sovyetler federasyonundan geçtiği çok açık.

37 Can Anıldı

1993 yılında Sivas’ta katledilenler 2 Temmuz Pazar günü Kadıköy meydanında anıldı.

Has Alüminyum Direnişçilerini Ziyaret Ettik

İşçi Hareketinden: Haziran 2006

15-16 Haziran Deneyimi Yolumuza Işık Tutuyor

1970 yılında yaşanan ve Türküye işi sınıfı için gerçek bir dönüm noktasını ifade eden 15-16 Haziran Genel Direnişi, bugünün genç işçi kuşaklarının belleğinde yer etmiyor.

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER) Üyelerinden Mektup

İşçi Özeğitim Gruplarının, çeşitli sektör ve kesimlerden sendikalı-sendikasız, işli-işsiz işçiler arasında yıllardır yürüttüğü çalışmaların ürünü olarak kurulan UİD-DER’i yürekten kutluyor ve devrimci coşkumuzla selamlıyoruz. İnanıyoruz ki UİD-DER, işçi sınıfının uluslararası dayanışma, mücadele ve birlik azminin güçlendirilmesi yolunda yürüteceği kararlı ve sebatlı çalışmalarla mücadelenin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır.

Letter from Members of the Association of International Workers' Solidarity (UID-DER)

With all our revolutionary fervor we celebrate and greet the UID-DER, which has been founded as a product of the work carried on for many years by the Workers Self-education Groups (WSEG) among workers from various industries and layers, among both unionists and non-union workers as well as employed and unemployed workers. We believe that the UID-DER will help to raise the level of struggle by its determined and persistent work carried on with the purpose of strengthening the resolve of the working class for international solidarity, struggle and unity. In reply to their letter in which they shared their excitement and happiness with us for the launching of their association, we extend our thanks to the UID-DER on behalf of all collaborators of Marksist Tutum and readers, and wish them every success in their struggle.

Kapitalizmin Doğası

Tuzla’da ortaya çıkan variller kapitalizmde doğanın, dolayısıyla da insan hayatının ne kadar kıymetinin olduğunu bir kez daha ortaya koydu.