Navigation

Marksizmin Işığında

Bir Tarihsel Dönemin Sorgulanması

Elif Çağlı

Mayıs 1991

Kaynakça

Berkes, Niyazi, Türkiye İktisat Tarihi, c.1, Gerçek Yay., Nisan 1972

Buharin, N., Dönüşüm Döneminin Ekonomisi, Pencere Yay., Ekim 1989

---“Parti Yöneticilerinin Gelecek Kuşaklarına”, Bitirilmemiş Devrim (der: T. Demirkan) içinde, Amaç Yay., Ocak 1988

---Dünya Ekonomisi ve Emperyalizm, Özgün Yay., Temmuz 1975

---The Politics and Economics of the Transition Period, Routledge&Kegan Paul, 1979

Burnham, J., The Managerial Revolution, Penguin Books, 1962

 

Carr, E. H., Bolşevik Devrimi, c.2, Metis Yay, Ekim 1998

---Lenin’den Stalin’e Rus Devrimi, Mer Yay., 1992

Claudin, F., Komintern’den Kominform’a, Belge Yay., c.1, Nisan 1990

Cliff, T., Lenin, c.2, Z Yay., Ekim 1994

---Lenin, c.3, Z Yay., Nisan 1996

---Rusya’da Devlet Kapitalizmi, Metis Yay., Nisan 1990

 

Demirkan, T. (derleyen), Bitirilmemiş Devrim, Amaç Yay., Ocak 1988

Deutscher, I., Bitmemiş Devrim, Belge Yay., Temmuz 1990

Draper, H., Proletarya Diktatörlüğü Tartışması, Belge Yay., Haziran 1990

 

Engels, F., Anti-Dühring, Lawrence & Wishart, London, 1975

---“Joseph Weydemeyer’e Mektup (12 Nisan 1853)”, Bitirilmemiş Devrim (der: T. Demirkan) içinde

---Anti-Dühring, Sol Yay., Mart 1977

---Kapitalizm Öncesi Ekonomi Biçimleri, Sol Yay., Eylül 1992

 

Gündüz, M., Bürokrasi ve Sosyalist Demokrasi, Koral Yay., Şubat 1990

 

Harman, C., “Mantık Sınavından Geçmeyen Bir Eleştiri”, SSCB Tartışması, Yazın Yay., Kasım 1991

---Doğu’da Fırtına Koptu, Uluslararası Yay., Ekim 1991

Hilferding, R., “State Capitalism or Totalitarian State Economy”, Essential Works of Socialism, Holt, Rinehart and Winston, 1970

Howl, D., “The Law of Value and the USSR”, International Socialism, Temmuz 1990

III. Enternasyonal-Belgeler, Belge Yay., Ekim 1979

 

Kollontay, A., Rusya’da İşçi Muhalefeti, Belge Yay., Mayıs 1991

Kruşçev, N., Kişi Kültüne Karşı (XX. Kongre Gizli Raporu), Pencere Yay., Aralık 1991

 

Lenin, V. I., Collected Works, Vol. 24, Progress Publishers

---“A Proletarian Militia”

---Collected Works, Vol. 26, Progress Publishers

---“Meeting of the All-Russia Central Executive Committee”

---Collected Works, Vol. 27, Progress Publishers

---“The Immediate Tasks of the Soviet Government”

---Collected Works, Vol. 29, Progress Publishers

---“First All-Russia Congress On Adult Education”

---“A Great Beginning”

---Collected Works, Vol. 30, Progress Publishers

---“Third All-Russia Congress of Economic”

---Collected Works, Vol. 32, Progress Publishers

---“Tenth Congress of the RCP(B)”

---“The New Economic Policy and the Tasks of the Political Education Departments”

---“The Trade Unions, the Present Situation and Trotsky’s Mistakes”

---Collected Works, Vol. 33, Progress Publishers

---“The New Economic Policy and the Tasks of the Political Education Departments”

---“Eleventh Congress of the RCP(B)”

---Seçme Eserler, c.6, İnter Yay., Kasım 1995

---“Bir Yazarın Günlüğünden”

---“Bugünkü Devrimde Proletaryanın Görevleri Üzerine”

---“Ekim Devriminin Dördüncü Yıldönümü Üzerine”

---“Merkez Komitesi Üyelerine Mektup”

---Seçme Eserler, c.7, İnter Yay., Haziran 1996

---“Sovyet İktidarının En Yakın Görevleri”,

---Seçme Eserler, c.9, İnter Yay., Mayıs 1997

---“Ayni Vergi Üzerine”

---Seçme Eserler, c.10, İnter Yay., Haziran 1997

---“Gotha Programının Eleştirisi Üzerine”, Marx ve Engels, Gotha ve Erfurt Programlarının Eleştirisi içinde, Sol Yay., Kasım 1969

---Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü, Sol Yay., Haziran 1977

---“Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü Üzerine Tezler ve Rapor”

---“Proletarya Diktatörlüğü Döneminde Ekonomi ve Politika”

---Devlet ve İhtilal, Bilim ve Sosyalizm Yay., Mart 1976

---Devrimci Lafazanlık Üzerine, Temel Yay., 1977

---Ekim Devrimi Dosyası, Sol Yay., 1999

---“Büyük Girişkenlik”

---İşçi Sınıfı Partisi Üzerine, Sol Yay., Mayıs 1979

---Marksizm Devlet Üzerine, Öncü Yay., 1.bsk

---Proletarya İhtilali ve Dönek Kautsky, Bilim ve Sosyalizm Yay., Şubat 1969

---Son Yazılar Son Mektuplar, Ser Yay., 1.bsk

---“Ulusal Azınlıklar ya da Otonomi Üzerine”

---State and Revolution, International Publishers, 1990

---Uzaktan Mektuplar, Ürün Yay., Haziran 1975

Lenin-Troçki, Kronstadt, Ataol Yay., Ekim 1992

Luxemburg, R., “Rus Devrimi”, Sosyalist Siyasal Düşünüş Tarihi içinde, c.2, Bilgi Yay., Ağustos 1976

---1917 Ekim Devrimi, BDS Yay., Nisan 1989

---Siyasal Yazılar, V Yay., Şubat 1989

 

Mandel, E., Barış İçinde Birlikte Yaşama ve Dünya Devrimi, Köz Yay., Aralık 1975

---“Glasnost ve Komünist Partilerin Krizi”, Glasnost ve Siyasal Devrim, Yeni Yol Broşür Dizisi: 1, Şubat 1990

---“Siyasal Devrim ve Onu Tehdit Eden Tehlikeler”, Glasnost ve Siyasal Devrim

---“Sovyet Devletinin Sınıf Karakteri”, Devrimci Marksist Tartışma Defterleri

---Neden IV. Enternasyonal?, Sınıf Bilinci, No.3

Mandel, E. ve Harman, C., SSCB Tartışması, Yazın Yay., Kasım 1991

 

Marx, K., Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, Sol Yay., Temmuz 1979

---Grundrisse, Sol Yay., Kasım 1999

---Kapital, c.1, Sol Yay., Temmuz 1975

---Kapital, c.3, Sol Yay., Şubat 1990

Marx ve Engels, Selected Works, Vol. I, Progress Publishers

---Selected Works, Vol. II, Progress Publishers

---Selected Works, Vol III, Progress Publishers

---Gotha ve Erfurt Programlarının Eleştirisi, Sol Yay., Kasım 1969

---Seçme Yapıtlar, c.1, Sol Yay., Kasım 1995

---Engels, “Fransa’da Sınıf Savaşımları’na Giriş”

---Engels, “Karl Marx’ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’sı”

---Marx, “Fransa’da Sınıf Savaşımları”

---Marx, “Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i”

---Marx, “Weydemeyer’e Mektup (5 Mart 1852)”

---Marx-Engels, “Alman İdeolojisi”

---Marx-Engels, “Komünist Parti Manifestosu”

---Marx-Engels, “Merkez Komitesinin Komünist Birliğe Çağrısı”

---Seçme Yapıtlar, c.2, Sol Yay., Temmuz 1977

---Engels, “Otorite Üzerine”

---Engels, “Milano’daki T. Cuno’ya Mektup (24 Ocak 1872)”

---Engels, “Fransa’da İç Savaş’a Giriş”

---Marx, “Fransa’da İç Savaş”

---Seçme Yapıtlar, c.3, Sol Yay., Aralık 1979

---Engels, “1891 Sosyal-Demokrat Program Tasarısının Eleştirisi”

---Engels, “Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni”

---Engels, “A. Bebel’e Mektup (18-28 Mart 1875)”

---Engels, “Fransa’da ve Almanya’da Köylü Sorunu”

---Engels, “Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu”

---Engels, “Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm”

---Marx, “Alman İşçi Partisi Programının Kenar Notları”

 

Rakovski, “Bureaucracy and Soviet State”, Essential Works of Socialism, Holt, Rinehart and Winston, 1970

Raskolnikov, “Stalin’e Açık Mektup”, Bitirilmemiş Devrim (der: T. Demirkan) içinde, Amaç Yay., Ocak 1988

Reed, John, Dünyayı Sarsan On Gün, Ağaoğlu Yay., Aralık 1968

Reiman, M., Stalinizmin Doğuşu, Metis Yay., Ekim 1998

Richards, F., “Devlet Kapitalizmi Efsanesi”, Sınıf Bilinci, Sayı 8

 

Serge, V., Bir Devrimin Kaderi, Pencere Yay., Haziran 1997

Shachtman, M., “Stalinism: A New Social Order”, Essential Works of Socialism, Holt, Rinehart and Winston, 1970

Sosyalist Demokrasi ve Proletarya Diktatörlüğü, Eleştiri Yay., Temmuz 1979

Stalin, J., “Görüş Ayrılıklarının Tarihine İlişkin”, Bitirilmemiş Devrim (der: T. Demirkan) içinde, Amaç Yay., Ocak 1988

Stalin, J., Sosyalist Ekonominin Meseleleri, Sol Yay., Kasım 1967

 

Troçki, L., 1905, Tarih Bilinci Yay., Eylül 2000

---Çin Üzerine, Tarih Bilinci Yay., Eylül 2000

---Geçiş Programı, Kardelen Yay., 1992

---Hayatım, c.2, Köz Yay., Mayıs 1970

---İhanete Uğrayan Devrim, Köz Yay., Mayıs 1980

---Lenin’den Sonra Üçüncü Enternasyonal, Tarih Bilinci Yay., Eylül 2000

---Marksizmi Savunurken, Kardelen Yay., 1992

---“SSCB Savaşta”

---“Tekrar ve Bir Kez Daha SSCB’nin Yapısı Üzerine (Ekim 1939)”

---Rus Devriminin Tarihi, c.3, Yazın Yay., Şubat 1999

---Sonuçlar ve Olasılıklar, Kardelen Yay., Mart 1990

---Sovyet Devletinin Sınıf Karakteri, Enternasyonal Yay., Eylül 1979

---Sürekli Devrim Çağı, Habora Yay., 1971

---Sürekli Devrim, Köz Yay., Kasım 1976

---The New Course, “A Letter to Party Meetings”

---The Revolution Betrayed, Pathfinder Press, 1989